Smluvní podmínky

Některé ze smluvních podmínek týkajících se vašeho vztahu se skupinou HH Global Group of Companies závisejí na tom, zda jste zákazníkem nebo dodavatelem této skupiny: 

Smlouvy s našimi klienty 

Většina našich klientů uzavřela smlouvy se spol. HH Associates Ltd. (či některou z jejích poboček). Pokud nebyla uzavřena žádná smlouva (nebo jsou poskytované služby mimo rozsah uzavřené smlouvy), dodáme zboží a služby na základě našich standardních smluvních podmínek (viz část ke stažení). Ceny/obchodní model a případné úrovně služeb, které se mohou týkat poskytovaných služeb, se budou lišit v závislosti na objednávce a budou zaznamenány v cenové nabídce/objednávce, nejsou-li uvedeny ve smlouvě. 

{Link}Standardní smluvní podmínky pro klienty 

Smlouvy s našimi dodavateli 

Převážná většina našich dodavatelů uzavírá se skupinou HH Global smlouvy (např. Vendor Services Agreement nebo Certified Supplier Agreement). Není-li s dodavatelem uzavřena smlouva, platí pro všechny objednávky u skupiny HH Global {Link}General Terms and Conditions of Purchase. Kopie našich smluvních dokumentů jsou k dispozici v různých dvojjazyčných verzích a lze o ně požádat na adrese info@hhglobal.com. 

Podmínky používání webových stránek 

Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání webových stránek skupiny HH Global Group (dále jen „Stránky“) a váš vztah se skupinou HH Global Group of Companies (dále jen „Společnost“, „My“ nebo „Nás“). Pečlivě si je přečtěte, protože mají vliv na vaše práva a povinnosti v rámci zákona. Pokud s těmito Smluvními podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte se ani nepoužívejte Stránky společnosti. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Smluvních podmínek, obraťte se na info@hhglobal.com. 

Společnost zpřístupňuje informace, materiály a produkty na těchto webových stránkách za následujících smluvních podmínek. Přístupem na jakoukoli část těchto Stránek se má za to, že tyto podmínky v plném rozsahu přijímáte. Tyto Smluvní podmínky můžeme čas od času aktualizovat z právních či regulatorních důvodů nebo za účelem řádného provozu Stránek. Jakékoli změny vám budou oznámeny pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, nebo pomocí vhodného oznámení na Stránkách. Změny se budou vztahovat na používání Stránek po našem provedeném oznámení. Pokud si nepřejete přijmout nové Smluvní podmínky, neměli byste pokračovat v používání Stránek. Budete-li Stránky používat i po datu, kdy změna vstoupila v platnost, bude vaše používání Stránek znamenat váš souhlas s tím, že se budete řídit novými Smluvními podmínkami. 

Přístup 

I když se Společnost snaží zajistit, aby byly tyto Stránky běžně dostupné 24 hodin denně, nenese žádnou odpovědnost, jsou-li z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné. Přístup na tyto Stránky může být dočasně nebo trvale a bez předchozího upozornění pozastaven. 

Duševní vlastnictví 

Není-li uvedeno jinak, autorská a jakákoli další práva k veškerému materiálu na těchto webových Stránkách vlastní Společnost. Kromě případů, kdy je to v určitých částech těchto Stránek výslovně povoleno, nesmějí být žádné informace z těchto Stránek reprodukovány, upravovány, kopírovány anebo šířeny v jakékoli formě ani jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Žádná část těchto Stránek nesmí být reprodukována ani uložena na jiných webových stránkách nebo zařazena do jakéhokoli veřejného či soukromého systému / služby elektronického hledání bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, a žádné zřeknutí se práv nebude platné, nebude-li písemné a adresované přímo dotyčné straně. Ochranné známky, loga a značky služeb (dále jen „Značky“) zobrazené na těchto Stránkách jsou majetkem Společnosti, jejího poskytovatele licence anebo jiných třetích stran. Žádnou ze Značek nesmíte nikdy použít bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo třetí strany, která je vlastníkem příslušné Značky. Všechna práva, jež nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedena, jsou vyhrazena. 

Odpovědnost 

I když se Společnost snaží zajistit, aby informace na těchto Stránkách byly správné, neposkytuje se žádná výslovná ani předpokládaná záruka na jejich správnost, a Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby či opomenutí. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu byznysu, zisku, příjmů nebo úspor) vzniklé na základě smlouvy, deliktu či jinak kvůli používání nebo nemožnosti používat tyto Stránky či jakýkoli materiál na nich obsažený, anebo kvůli jakémukoli jednání či rozhodnutí učiněného kvůli používání těchto Stránek nebo jakéhokoli takového materiálu. Část těchto Stránek obsahuje materiál, který Společnosti poskytly třetí strany. Tyto třetí strany odpovídají za to, že materiál poskytnutý k zařazení na tyto stránky je v souladu se státními a příslušnými zahraničními zákony. Společnost nenese odpovědnost za chyby, opomenutí či nepřesnosti v materiálu a vyhrazuje si právo vynechat, pozastavit nebo upravit jakýkoli materiál, který jí byl dodán. Porušíme-li tyto Smluvní podmínky, neseme odpovědnost za případné ztráty, které vám kvůli tomu vzniknou, pouze v rozsahu, v jakém jsou pro nás oba předvídatelným důsledkem v době, kdy používáte Stránky. Naše odpovědnost v žádném případě nezahrnuje obchodní záležitosti, jako je ztráta dat, ušlý zisk či přerušení byznysu. Toto ustanovení neomezuje ani neovlivňuje naši odpovědnost vyplývající z toho, že jakékoli výrobky prodané přes Stránky jsou shledány nebezpečnými, nebo že něco, co uděláme z nedbalosti, způsobí úmrtí či zranění osoby. 

Webové stránky třetích stran 

Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek, na které vede hypertextový odkaz z těchto Stránek. Odkazy jsou poskytovány „jak leží a běží“ bez výslovné ani předpokládané záruky na informace v nich uvedené. Uvedení odkazu neznamená, že Společnost příslušné stránky podporuje. 

Zasílání e-mailů 

Důkaz o odeslání e-mailu není důkazem o jeho přijetí. Společnost nenese žádnou odpovědnost za nepřijetí informací zaslaných prostřednictvím těchto Stránek. 

Rozhodné právo 

Tyto webové Stránky jsou řízeny Společností z jejích kanceláří v Anglii. Přístupem na tyto Stránky souhlasíte s tím, že všechny záležitosti týkající se vašeho přístupu na tyto stránky nebo jejich používání se budou řídit anglickým právem, a souhlasíte s tím, že se v těchto záležitostech podřídíte jurisdikci anglických soudů. 

Mezinárodní použití 

Společnost neprohlašuje, že materiály na těchto Stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách, a přístup k nim je zakázán z oblastí, kde je jejich obsah nezákonný. Jakákoli osoba, která se rozhodne přistupovat na tyto Stránky z jiných lokalit, tak činí z vlastní iniciativy a je odpovědná za dodržování místních zákonů. 

Vaše používání Stránek 

Tyto Stránky nesmíte používat k žádnému z následujících účelů:
1. šíření jakéhokoli nezákonného, obtěžujícího, hanlivého, urážlivého, výhružného, škodlivého, vulgárního, nepřítomného či jinak nevhodného materiálu nebo jiného porušení zákonů;
2. přenášení materiálů, které podporují chování, které je trestným činem, či jinak porušují platné zákony, předpisy nebo kodexy;
3. zasahování do používání či užívání Stránek jakoukoli jinou osobou;
4. stahování, vytváření, opětovné publikování, rozmnožování, přenášení nebo ukládání či jiné používání elektronických kopií materiálů chráněných autorským právem jako samostatných souborů bez souhlasu vlastníka. 

Ponesete odpovědnost za naše ztráty a náklady vzniklé kvůli porušení tohoto ustanovení. 

Závěrečná ustanovení 

Na jinou osobu nesmíte převést žádné z vašich práv, jež vyplývají z těchto Smluvních podmínek. Naše práva můžeme podle těchto Smluvních podmínek převést na jinou společnost, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena. Porušíte-li tyto Smluvní podmínky a Společnost se to rozhodne ignorovat, bude mít Společnost právo využít svých práv a opravných prostředků i později nebo v jakékoli jiné situaci, kdy porušíte Smluvní podmínky. 

Společnost neodpovídá za porušení těchto Smluvních podmínek způsobené okolnostmi, které nemůže přiměřeně ovlivnit. Stránky vlastní a provozuje spol. HH Associates Ltd. v registrovaném sídle: Grove House, Guildford Rd., Leatherhead, Surrey, SM1 2AE, Velká Británie, registrace č.: 2671533. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu: info@hhglobal.com

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám