Close
Open stairwell against brick wall with two men in blue shirts walking quickly

ALGEMENE VOORWAARDEN

Enkele van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie met de HH Global Bedrijvengroep zijn afhankelijk van het feit of u klant of leverancier van de groep bent:

Voorwaarden voor onze klanten

De meeste van onze klanten hebben overeenkomsten ondertekend met HH Associates Ltd. (of een van de dochtermaatschappijen). Als er geen overeenkomst is ondertekend (of als de diensten die geleverd zijn buiten het bereik van de getekende overeenkomst vallen) dan leveren we de goederen en diensten op basis van onze algemene voorwaarden (zie downloadgedeelte). Prijzen/commercieel model en alle andere serviceniveaus die van toepassing kunnen zijn op de geleverde diensten verschillen van order tot order en zullen aangegeven worden in de offerte/order als ze niet in de overeenkomst worden vermeld.

Standaard Algemene Voorwaarden Klant

Algemene Voorwaarden voor onze Leveranciers

Al onze leveranciers zijn onderhevig aan:
(i) de HHG NDA (Geheimhoudingsovereenkomst)
(ii) de HHG VSA (Vendor Service Agreement)

Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door een senior lid van het HH gloabl Commerical Procurement-team is goedgekeurd.

De dienstenovereenkomst voor verkopers bestaat uit 4 onderdelen:
De overeenkomst,
Standaard Algemene Voorwaarden van HH Global;
Gedragscode voor leveranciers van HH Global; en
Beleid inzake gegevensbescherming van HH Global

Onze leveranciers zijn verplicht  aan alle onderdelen van de overeenkomst zich te houden. Kopieën van onze overeenkomsten zijn in verschillende tweetalige versies beschikbaar en zijn op te vragen via info@hhglobal.com. 

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de website van de HH Global Group ("de website") en uw relatie met de HH Global Bedrijvengroep ("het bedrijf", "wij" of "ons"). Lees ze zorgvuldig door aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u zich niet te registreren of deze website te gebruiken. Neem contact op via info@hhglobal.com als u vragen hebt over de Algemene Voorwaarden.

Het bedrijf stelt op deze website informatie, materiaal en producten beschikbaar, die onderhevig zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Wanneer u een deel van deze site bezoekt, wordt ervan uitgegaan dat u deze algemene voorwaarden volledig hebt aanvaard.  We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken vanwege wettelijke of regelgevende redenen of voor de juiste werking van de website.  Alle wijzigingen zullen aan u medegedeeld worden via het e-mailadres dat u hebt ingevoerd toen u zich registreerde of via een geschikte mededeling op de Website. De wijzigingen zullen van toepassing zijn op het gebruik van de Website nadat we de mededeling geplaatst hebben. Als u de nieuwe Algemene Voorwaarden niet wilt accepteren, is het raadzaam de Website niet verder te gebruiken. Als u de Webiste blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Toegang

Hoewel het Bedrijf al het mogelijke in werking stelt om ervoor te zorgen dat de site 24 uur per dag beschikbaar is, is het Bedrijf niet verantwoordelijk als om welke reden ook de site op enig moment of voor langere tijd niet beschikbaar is. Toegang tot de site kan tijdelijk of permanent en zonder kennisgeving worden opgeschort.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is het bedrijf de eigenaar van alle auteursrechten en andere eigendomsrechten van het materiaal op deze website.  Behalve als uitdrukkelijk toegestaan op bepaalde gedeelten van deze site, mag niets van de informatie op deze site worden gereproduceerdx, gewijzigd, gekopieerd of verspreid in welke vorm en om welke reden dan ook zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Geen onderdeel van deze site mag worden gereproduceerd of opgeslagen worden op een andere website of opgenomen worden in een openbaar of particulier, elektronisch opvraagsysteem of -dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en er geldt geen ontheffing behalve als deze schriftelijk is en rechtstreeks geadresseerd is aan de betreffende partij. De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op deze site getoond worden, zijn het eigendom van het Bedrijf, hun vergunninghouder of andere derde partijen. U mag geen van de Merken gebruiken zonder schrftelijke toestemming van vooraf van het Bedrijf of van de derde partij die eigenaar is van het betreffende Merk.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend worden voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Hoewel het Bedrijf er alles aan probeert te doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is, kan er geen, uitdrukkelijke of impliciete, garantie gegeven worden ten aanzien van de nauwkeurigheid ervan en is het Bedrijf op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten of omissies. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade (inclusief en zonder beperking van schade door het verlies van orders, winst, omzet of besparingen) die voortvloeien uit deze overeenkomst, benadeling of anderszins door het gebruik van het niet kunnen gebruiken van deze site of materiaal dat erop staat of van een uitgevoerde handeling of genomen beslissing als gevolg van het gebruik van deze site of dergelijk materiaal. Deel van deze site bevat materiaal dat door derde partijen aan het Bedrijf is verstrekt. Die derde partijen dragen de verantwoordelijkheid dat het verstrekte materiaal voor vermelding op deze site voldoet aan de nationale en betreffende buitenlandse wetgeving.  Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden in het materiaal en behoudt zich het recht voor verstrekt materiaal te weigeren, verwijderen of bewerken. Als wij deze Algemene Voorwaarden schenden zijn we alleen verantwoordelijk voor het door u geleden verlies als gevolg of in zover dat ze een voorzienbaar gevolg zijn voor ons beide op het moment dat u de Website gebruikt. Onze aansprakelijkheid omvat in geen enkele zakelijke kwesties, zoals het verlies van gegevens, het verlies van winst of bedrijfsonderbreking. Deze clausule is niet beperkt tot of is niet van invloed op onze aansprakelijkheid die voortvloeit uit via de Website verkochte producten die onveilig blijken te zijn of als door onze nalatigheid iemand gewond raakt of overlijdt.

Websites van derde partijen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de content van sites waarnaar een hyperlink op deze website staat. De links worden als 'zodanig' verstrekt zonder, uitdrukkelijke of impliciete, garantie voor de informatie die erop staat. De verstrekking van een link impliceert niet dat het Bedrijf de betreffende site onderschrijft.

Versturen van e-mails

Bewijs van het verzenden van een e-mail is geen bewijs van ontvangst. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet-ontvangen van informatie verstuurd via deze site.

Toepasselijk recht

Deze website wordt door het Bedrijf beheerd vanuit het kantoor in Engeland. Door het openen van deze site, gaat u akkoord dat alle zaken die verband houden met uw toegang tot of gebruik van deze site onder de Britse wetgeving vallen en gaat u ermee akkoord dat dergelijke zaken voor de Britse rechtbank worden behandeld.

Internationaal gebruik

Het Bedrijf deelt mede dat materiaal dat op deze website staat geschikt is voor gebruik op andere locatie en dat het bekijken van dit materiaal vanaf gebieden waar deze content illegaal is, verboden is. Iedereen die ervoor kiest om deze site vanuit een andere locatie te openen, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving.

Uw gebruik van de Bedrijfswebsite

U kunt de Website niet gebruiken voor de volgende doeleinden:
1. Verspreiden van onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, afwezigheid van of anderszins aanstootgevend materiaal of anderszins schenden van wetten
2. Overdragen van materiaal dat gedrag stimuleert dat een misdaad vormt of anderszins geldende wetten, richtlijnen of codes schendt
3. Hinderen van het gebruik of het genot van de Website door een ander persoon
4. Het downloaden, maken, herpubliceren, reproduceren, overdragen of opslaan of ander gebruik van elektronische kopieën van materiaal dat onder copyright valt als stand-alone bestanden zonder toestemming van de eigenaar

U bent aansprakelijk voor uw verlies en kosten die voortvloeien uit uw schending van deze clausule.

Overig

U mag uw rechten volgens deze Algemene Voorwaarden niet overdragen op een ander persoon. U mag uw rechten volgens deze Algemene Voorwaarden overdragen op een ander bedrijf als wij redelijkerwijs vinden dat uw recht daar niet door beïnvloed wordt. Als u deze Algemene Voorwaarden schendt en het Bedrijf ervoor kiest om dit te negeren, heeft het Bedrijf nog steeds het recht om zijn rechten en rechtsmiddelen op een later tijdstip of in een andere situatie te gebruiken als u de Algemene Voorwaarden schendt.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden die buiten zijn redelijk controle liggen. De Website is eigendom van en wordt beheerd door de maatschappelijke zetel van HH Associates Ltd.: Grove House, Guildford Rd., Leatherhead, Surrey KT22 9DF, VK. Registratienummer: 2671533. Neem als u vragen heeft contact op via : info@hhglobal.com